PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

THÔNG TIN THÍ SINH

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
VD: 12A1
B. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này
Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

A. KẾT QUẢ HỌC TẬP
B. NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN / MAJOR